Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter is Beste Koop Buitentegels niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle content in de vorm van teksten, logo’s, beeldmerken en afbeeldingen op de website van Beste Koop Buitentegels zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden zonder onze schriftelijke toestemming.

AVG privacy policy

Beste Koop Buitentegels, gevestigd te Andelst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beste Koop Buitentegels
Geurdeland 13
6673 DR Andelst
Tel: (0488) 47 06 00
Mail: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beste Koop Buitentegels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– KvK nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via (0488) 47 06 00, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beste Koop Buitentegels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten af te leveren
– Beste Koop Buitentegels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beste Koop Buitentegels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Beste Koop Buitentegels tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beste Koop Buitentegels bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Sollicitatieprocedure

4 weken

Vrijstellingsbesluit WBP

Indiensttreding arbeidsovereenkomst

2 jaar

Wet op de Rijksbelastingen

Verzuimbeheer

2 jaar

Vrijstellingsbesluit WBP

Gerechtelijke procedures

2 jaar

Vrijstellingsbesluit WBP

Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden

7 jaar

Wet op de Rijksbelastingen

Loonbelasting en identiteitsbewijzen

5 jaar

Uitvoeringsregeling LB

Debiteuren- en crediteurenadministratie

7 jaar

Wet op de Rijksbelastingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Beste Koop Buitentegels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beste Koop Buitentegels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beste Koop Buitentegels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beste Koop Buitentegels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Beste Koop Buitentegels.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beste Koop Buitentegels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beste Koop Buitentegels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Beste Koop Buitentegels, Team Marketing via (0488) 47 06 00.

 

Tegelgroep Nederland is merkhouder van Beste Koop Buitentegels.

Dealers

Beste Koop Buitentegels moet je het liefst zelf zien en ervaren. Dit doe je bij een van onze 43 dealers in heel Nederland dus ook bij jou in de buurt, waar je door echte specialisten wordt geadviseerd over verwerking en onderhoud.
Verkoopadressen